Политика за защита на личните данни

Политика на МЦ Витамед плюс ООД за защита на личните данни

За целите на своята дейност като заведение за доболнична медицинска помощ и търговско дружество, МЦ Витамед плюс ООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото и/или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за спазване на професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно следните въпроси:

 1. Кой е администратор на личните данни
 2. На кои физически лица личните данни се обработват от дружеството
 3. За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни
 4. На кого се предават или разкриват личните данни
 5. Сроковете за съхранение на личните данни
 6. Мерките за гарантиране на сигурността на данните
 7. Правата на лицата и начина за тяхното упражняване

 

Администратор на личните данни

Администратор на личните данни е МЦ Витамед плюс ООД със седалище и адрес на управление: п.к. 5300 гр. Габрово, бул. "Априлов" №46, тел. 066 801549

По въпроси за защита на личните данни може да получите информация от дружеството на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и тел.: 066 800579

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

МЦ Витамед плюс ООД обработва лични данни относно следните категории физически лица:

 • Пациенти, а в случаи на необходимост - и на свързани с тях лица;
 • Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаващи се служители;
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Цели на обработване

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на здравни услуги - медицинска диагностика, лечение, изследвания и др.;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, както и друго действащо законодателство;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и контрол на достъпа;
 • Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайт и IT системи на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.

Правни основания за обработване

МЦ Витамед плюс ООД обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни, биометрични данни и/или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:

 • За целите на превантивната медицина, медицинската диагноза, осигуряването на здравни и/или социални грижи и/или лечение;
 • За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;
 • При наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

Дружеството обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

Законови задължения на дружеството;

 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

 

На кого се предават или разкриват личните данни

МЦ Витамед плюс ООД предоставя лични данни на:

 • Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ и др.;
 • Външни медицински лаборатории или други лечебни заведения;
 • Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системи.

Във всички тези случаи МЦ Витамед плюс ООД предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

Предаване на лични данни в трети държави

Когато е необходимо за целите на лечението МЦ Витамед плюс ООД може да предаде лични данни на пациента на други лечебни заведения в други държави. В тези случаи, с оглед защита на правата и интересите на пациента, от него се иска изрично предварително съгласие в писмена форма за трансфера на данните. Личните данни може да бъдат защитени и по друг начин, например чрез подписване на договор между дружеството и другото лечебно заведение, включващ стандартни клаузи за защита личните данни, приети от Европейската комисия.

Срокове на съхранение на личните данни

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни на кандидати за работа, които не са одобрени за назначаване в Дружеството, се съхраняват за срока, определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни,  от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период с цел отправяне на предложения за работа само при наличие на съгласие на кандидата в писмена форма.

Записите от видеонаблюдениетосе съхраняват за срок от 5 (пет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

Сигурност на личните данни

МЦ Витамед плюс ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение в писмена форма от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от МЦ Витамед Плюс ООД, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание (право да бъдеш забравен);
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на лични данни, които го засягат и които то е предоставило на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

          Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато е необходима:

 • за продължаването на лечението на лицето в друго лечебно заведение;
 • в случаите на съществуване на заплаха за здравето или живота на други лица;
 • за идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта; за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 • за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до разчитанията на образни изследвания и лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. С цел защита на личните данни, идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят от конкретният субект на лични данни чрез подаване на писмено заявление на адрес: п.к. 5300, гр. Габрово, бул. "Априлов" № 46. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на посочения електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението.

Отговор на отправеното заявление се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството на отдел „Регистратура“. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

Свързани статии