Хроносемантика

Медицинска хроносемантика се нарича направление в медицината, което изследва възможностите за диагностика и терапия посредством използване на специална микроакупунктурна система от биологично активни точки, разположени на хирографическите линии върху дланта на човека.

Това направление е основано от Юри Готовски и Карен Мхитарян през 1996г и описано за първи път в статията „ Енграмите и тяхното откриване и разшифроване посредством биорезонансна и мултирезонансна терапия”, публикувана в докладите на 3-тата международна конференция по биорезонансна и мултирезонансна терапия, проведена в Москва през 1997г. В настоящето време хроносемантиката се използва от лекари, специалисти по БРТ и ВРТ за терапия на хронични и полинозологични заболявания.

Хроносемантиката е наука за вътрешното време на човека. Това е принципно ново направление в биологията и медицината, изучаващо човешкия организъм, като система, образуваща от външното физическо време свое вътрешно , или хроносемантическо време. От особеностите на строеж на вътрешното време зависи общата картина на развитие на патологичните и репаративните процеси в съответния организъм.

Хроносемантическата матрица на организма е динамична и може да бъде наблюдавана посредством специални репрезентативни системи. Основните постулати на които се базира хроносемантиката е че вътрешното време по своята стуктура не е копие на физическото външно време. По скоро то прилича на последователност от събития- следи от миналото и което е по-интересно – предполагаемото бъдеще.

Тези следи от миналото и бъдещето във вътрешното време на човека се наричат енграми. Съществуват определени системи от знаци по които може да се определи структурата на вътрешното време на конкретния човек. В частност така наречените матнически биологично активни точки са разположени на хирографическите линии на човешките длани. Вътрешното време на човека не може да се опише с конкретни цифри както физическото време. По-скоро би могло да се каже, че различните негови моменти се характеризират с различни съчетания на присъщите му семантики, значими за него.

Ето защо вътрешното време се нарича хроносемантическо, а самото развитие на човека в него- хроносемантика. Вътрешното минало и бъдеще на човека не е стопроцентово предопределено, то може да бъде изменено при определени въздействия.

Проведените изследвания показват, че медицинската хроносемантика е изключително ефикасен метод за електропунктурна диагностика и биорезонансна терапия на организма като цяло и в частност, особено при сложни и неподдаващи се с други методи на лечение хронични заболявания, като бронхиална астма, безплодие, автоимунни заболявания и др.

Свързани статии